iClicks

 

Algemene Voorwaarden GS de Club

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en Golfstichting de Club, strekkende tot Handicapregistratie van een EGA hcp of een Handicap54 (GVB) bij Golfstichting de Club,vervolgens te noemen "registratie".
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Golfstichting de Club in het kader van een van de handicapregistraties, voor de uitvoering waarvan door Golfstichting de Club derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien Golfstichting de Club niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Golfstichting de Club in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Golfstichting de Club behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigingen.

Artikel 2 Totstandkoming Registratie.

 1. Registranten bij Golfstichting de Club kunnen een overeenkomst voor het verkrijgen van het NGF Handicap Registratie aangaan met Golfstichting de Club. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over "Registratie" wordt daarmee deze overeenkomst bedoeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat u zich op de website www.gsdeclub.nl heeft ingeschreven of u zich heeft aangemeld middels een e-mail en Golfstichting de Club uw inschrijving middels een elektronisch bericht aan u heeft bevestigd.
 3. U dient, mits in het bezit van een NGF nummer, binnen 14 dagen na de bevestiging van uw inschrijving een kopie van uw golfvaardigheidsbewijs of handicapbewijs te zenden (fysiek of digitaal) aan: Golfstichting de Club, Golfpark 132, 8241 AG Lelystad.
 4. U heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden gedurende zeven werkdagen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 5. U dient goede nota te nemen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Duur en beëindiging registratie.

 1. De registratie heeft een looptijd van 1 november tot en met 31 oktober van het volgend jaar (tenzij via een promotionele actie een andere initiële looptijd wordt afgesproken).De Registratie wordt daarna stilzwijgend verlengd en is derhalve voor onbepaalde tijd.
  U dient op te zeggen voor 1 oktober voorafgaand aan een nieuw registratiejaar. Gedurende de registratieperiode kunt u op ieder gewenst moment opzeggen, maar vindt geen restitutie plaats voor de resterende maanden.
  De Registratie kan worden opgezegd door het sturen van een aangetekend schrijven naar

  Secretariaat GS de Club
  Golfpark 132
  8241 AG Lelystad

  of het sturen van een e-mail naar

  secretariaat@gsdeclub.nl

  De registratie eindigt door:

  1. overlijden;
  2. uw opzegging middels een aangetekend schrijven;
  3. opzegging namens Golfstichting de Club, omdat U langer dan drie maanden nadat tot betaling daarvan is aangemaand, in gebreke bent gebleven de registratiekosten of andere door u aan Golfstichting de Club verschuldigde bedragen te voldoen (zie art 4);
  4. opzegging namens Golfstichting de Club, omdat voortduring van het lidmaatschap om andere reden redelijkerwijze niet van Golfstichting de Club kan worden gevergd.
 2. Uw registratie is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4 Registratiekosten.

 1. De registratiekosten kunnen uitsluitend middels automatische incasso worden voldaan. Nadat door Golfstichting de Club de registratiekosten zijn ontvangen kunt u gebruik maken van de diensten van Golfstichting de Club.
 2. De hoogte van de registratiekosten zijn:

  € 47,50 per jaar (NGF-pas met EGA handicapregistratie)

 3. Een registratie zonder EGA Handicap gedurende het lidmaatschapjaar behoort tot de mogelijkheden (zgn Activiteiten Lidmaatschap).
 4. Bij beëindiging van de registratie op enig ogenblik vindt er geen restitutie plaats voor resterende maanden.
 5. Golfstichting de Club is bevoegd om de registratiekosten te wijzigen. Zij zal u daarvan ruim voor 1 oktober, voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefswijziging, schriftelijk op de hoogte stellen.
  Indien u de wijziging van de registratiekosten niet wenst te accepteren heeft deze tot twee weken voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt u geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.
 6. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van de contributie of andere verschuldigde bedragen, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
  De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Daarnaast is het bestuur van Golfstichting de Club gerechtigd u bij te late betaling de uit te sluiten van het gebruikmaken van het lidmaatschap.
 8. Indien Golfstichting de Club invorderingsmaatregelen treft tegen u die in verzuim is, treft ten aanzien van inning van de registratiekosten komen de kosten, vallende op die invordering - welke kosten gesteld worden op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00.
 9. Betaling door u geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:44 BW, zodat de betaling eerst in mindering strekt op de kosten als bedoeld in het derde lid van dit artikel, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 5 Privacy.

 1. De door u aan Golfstichting de Club opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en (hierna:"gegevens") worden vastgelegd in de marketingdatabase van Golfstichting de Club. De gegevens worden gebruikt voor eigen gebruik en zullen derhalve nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. 
 2. Indien u geen prijs stelt op informatie over relevante producten en diensten, u wenst te corrigeren of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan Golfstichting de Club Golfpark 132 8241 AG Lelystad.
 3. Indien u aanspraak maakt op enige vorm van korting op de registratiekosten, is Golfstichting de Club gerechtigd na te gaan of het opgegeven lidmaatschapsnummer, postcode en naam overeenkomen, teneinde de korting te kunnen toekennen. Indien de registratie bij de Golfstichting de Club wordt beëindigd, dient dit terstond doorgegeven te worden.
 4. Golfstichting de Club behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid.

Artikel 6 (Email-)adreswijziging.

Zodra u van adres en/of van e-mail adres verandert, deelt hij / zij dit direct schriftelijk of digitaal mee aan Golfstichting de Club. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende (email) adres, heeft Golfstichting de Club aan al zijn verplichtingen voldaan om u met die mededelingen te bereiken,en is hij gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak door u als die de desbetreffende mededelingen niet heeft ontvangen.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Golfstichting de Club betrokken is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij een woonplaats buiten Nederland heeft.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag; dan wel, ter keuze van Golfstichting de Club, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.
 3. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving.

Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

Golfstichting de Club
Bezoekadres:
Golfpark 132
8241 AG Lelystad
Mob: (+31) 6 51 05 39 71
Email: secretariaat@gsdeclub.nl

KVK-nr: 39098924
Bankrekening: IBAN NL90 INGB 0003 3578 98