Algemene Voorwaarden - GolfstichtingdeClub/XS2Golf

Golfstichting de Club / XS2Golf
Title
Ga naar de inhoud
GSdeClub/XS2Golf per 1-1-2020
1.    Registratie Handicap
1.1. De registratie, verzorgd door Golfstichting de Club, betreft een seizoenlidmaatschap dat steeds eindigt op 31-12 van het jaar waarop de registratie aangegaan is, tenzij specifiek anders aangegeven door GSdeClub/XS2Golf.
1.2. Effectuatie vangt aan op de datum van registratie.
1.3. De registratie wordt geactiveerd op het moment van ontvangst van betaling door GSdeClub/XS2Golf.
1.4. Door registratie van de handicap gaat de registrant akkoord met de Algemene Voorwaarden van GSdeClub/XS2Golf.
1.5. Het registratie wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het door de registrant of door GSdeClub/XS2Golf beëindigd wordt.
1.6. De registratie dient opgezegd te worden voor 1 november van ieder kalender jaar. Bij opzegging later dan 1 november zal er geen restitutie plaatsvinden. Bij het uitblijven van de betaling zal er € 25,00 administratiekosten in rekening worden gebracht en de registratie worden beëindigd en worden afgemeld bij de Nederlandse Golf Federatie.
1.7. De registratie is uitsluitend persoonlijk opzegbaar.
1.8. U kunt de registratie online heel gemakkelijk beëindigen; u kunt ook een e-mail sturen aan GSdeClub/XS2Golf. Ook een brief per post behoort tot de mogelijkheden. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.
1.9. Als wij uw opzegging in goede orde hebben ontvangen dan ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Als u deze bevestiging niet hebt ontvangen dan betekent dit dus dat de opzegging niet bij ons is binnengekomen.
1.10. Registranten dienen ervoor zorg te dragen dat GSdeClub/XS2Golf te allen tijde over een geldig e-mail adres van hen beschikt, waarmee registranten door GSdeClub/XS2Golf bereikt kunnen worden.
2.    BETALING
2.1. U kunt betalen door Stichting GSdeClub/XS2Golf te machtigen, of u kunt uw factuur online betalen. U kunt de registratiekosten ook zelf per bank overmaken. Alle eventuele bijkomende kosten indien u overmaakt per bank zijn voor uw rekening.
2.2. De registratie is per seizoen en niet naar rato verrekenbaar.
2.3. Betaling van de factuur dient tijdig plaats te vinden in verband met de aanvraag van uw NGF Pas.
2.4. Uw factuur ontvangt u bij voorkeur per e-mail.
2.5. Communicatie over facturen vindt uitsluitend plaats via e-mail; u dient zelf (1.10) voor een geldig e-mail adres zorg te dragen.
2.6. Bij te late betalingen worden administratiekosten in rekening gebracht van € 10,00. Wij verzoeken u dringend dit te voorkomen.
3.    PRIVACY
3.1. De door u aan GSdeClub/XS2Golf opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en (hierna:"gegevens") worden vastgelegd in de database van GSdeClub. De gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht. Bovendien worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van GSdeClub/XS2Golf, en bij hoge uitzondering van haar partners en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Gegevensbestanden.
3.2. Indien u geen prijs stelt op informatie over relevante producten en diensten, u wenst te corrigeren of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan XS2Golf/GSdeClub.
3.3. GSdeClub/XS2Golf behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid.
4.    AANSPRAKELIJKHEID
4.1. Indien GSdeClub/XS2Golf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. GSdeClub/XS2Golf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.2. De aansprakelijkheid van GSdeClub/XS2Golf is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
4.3. GSdeClub/XS2Golf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4.4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GSdeClub/XS2Golf.
5.    TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
5.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GSdeClub/XS2Golf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
5.2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag; dan wel, ter keuze van GSdeClub/XS2Golf, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.
5.3. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving.

5.4. Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij;

GSdeClub/XS2Golf
Terug naar de inhoud