Wijzigingen Regels per 1 januari 2023 - GolfstichtingdeClub/XS2Golf

Golfstichting de Club / XS2Golf
Title
Ga naar de inhoud
Regelwijzigingen per 1 januari 2023
De golfregels worden eens in de vier jaar gewijzigd. Op deze pagina belichten we de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2023.
Elke vier jaar, bij het verschijnen van een nieuw regelboek, wijzigen de R&A en de USGA enkele golfregels. Het gaat hierbij om verbeteringen en preciseringen zodat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. Verderop in dit artikel staan de belangrijkste regelwijzigingen vanaf 1 januari 2023 waarvan regelcommissies op de hoogte moeten zijn.
Wat moeten golfers weten?
Bij de regelwijzigingen in 2019 zijn de regels gemoderniseerd en drastisch veranderd. Bij de update van het regelboek 2023-2027 gaat het om een reguliere aanpassing en een beperkt aantal regelwijzigingen. Bij enkele regels wordt een overtreding vanaf 1 januari 2023 minder zwaar bestraft.
Voor regel- en wedstrijdcommissies is het belangrijk dat ze op de hoogte te zijn van alle veranderingen. Voor golfers geldt dit niet. Wij bevelen aan dat golfers alleen bijgepraat worden over regelwijzigingen waarmee ze geregeld te maken hebben. Die staan op GOLF.NL opgesomd in het artikel Dit zijn de grootste regelwijzigingen vanaf 2023. Het is goed om meer ervaren golfers te wijzen op de regelwijzigingen vanaf 1 januari 2023. Bij lessen aan nieuwe golfers en beginners moet de nadruk liggen op de basisregels.
De app van de R&A, regelboeken en cursusmateriaal
 • De regelwijzigingen vanaf 1 januari 2023 zijn gepaard gegaan met een verbetering van de digitale diensten - de website en de regelapp van de R&A - waar de regels ook in de Nederlandse taal zijn te vinden. Hierdoor kunnen golfers snel en gemakkelijk op een computer of smartphone de regels raadplegen en hoeven er minder regelpublicaties gedrukt te worden.
 • De regels per 1 januari 2023 staan op de website van de R&A en ook in de regelapp van de R&A - in de Nederlandse taal. De ‘Visual Search’ in de app (zoeken via plattegrond) is verbeterd en heet nu de Regelzoeker (Player’s Rule Finder). De Regelzoeker, die ook op deze pagina van de R&A-website is te vinden, is er voorlopig alleen in het Engels. In de loop van het jaar is de Regelzoeker in de Nederlandse taal. In de app van de R&A kun je ook klikken op 'Leren'. In dit deel van de app vinden golfers allerlei regelvideo's met Nederlandse ondertiteling.
 • Er is een Nederlandstalige drukeditie van het nieuwe Regelboek gemaakt. Dit boek, bedoeld voor regelcommissies, kan besteld worden op golfboeken.nl. Clubs krijgen een korting als ze meerdere exemplaren bestellen. Neem voor inlichtingen contact op met info@golfboeken.nl.
 • Het boek 'Golfregels voor startende golfers' en het boek 'Oefenvragen voor het golfregelexamen' zijn vanaf 1 januari 2023 één boek. Het nieuwe boek, 'Golfregels voor startende golfers - editie 2023', inclusief oefenvragen voor het examen, is te bestellen op golfboeken.nl.
 • Aangepaste voorbeeld plaatselijke regels zijn te vinden op deze pagina van de NGF-website.
 • Op deze pagina vind je een nieuwe clubpresentatie die is aangepast aan de regels van 2023.
 • Op deze pagina vind je een nieuwe matchplay regelquiz die is aangepast aan de regels van 2023.
 • De pagina's randa.org/quiz en randa.org/rules-academy zijn geactualiseerd.
Regelwijzigingen per 1 januari 2023
  Regel 25 - Regels voor golfers met een beperking
  Het Regelboek 2023-2027 heeft een nieuw hoofdstuk – 25 – met daarin de regels voor golfers met een beperking.
  Toelichting
  Deze aanpassing komt voort uit het streven van de R&A en USGA naar inclusiviteit. Regel 25 is vanaf 1 januari 2023 van toepassing op alle wedstrijden en spelvormen.
  2019: De “Aangepaste Regels voor spelers met een beperking” zijn niet opgenomen in het Regelboek. De Aangepaste Regels zijn alleen van toepassing als zij als plaatselijke regels zijn ingesteld door de Commissie die verantwoordelijk is voor een wedstrijd.
  2023: De regels voor spelers met een beperking zijn onderdeel van de standaardregels en opgenomen in het Regelboek om aan te geven dat deze van toepassing zijn in alle wedstrijden waaraan golfers met een beperking meedoen.
  Regel 3.3b(4) - Scoren bij strokeplay, verantwoordelijkheid van de speler
  Een speler wordt na 2022 niet meer bestraft als hij of zij bij een wedstrijd met handicapverrekening niet zijn of haar handicap op de scorekaart vermeldt. De Commissie is ervoor verantwoordelijk dat de handicap van een speler juist is. De Commissie is ook verantwoordelijk voor het berekenen van de handicapslagen van de speler en voor het berekenen van de nettoscore van een speler.
  Bij qualifying scores die een golfer inlevert buiten wedstrijden om gelden de regels van het Wereld Handicap Systeem: de speler is verantwoordelijk voor de juiste handicap op zijn of haar scorekaart.

  Toelichting
  Deze aanpassing heeft te maken met een toename van verschillende technologieën om scores in te leveren sinds de invoering van het Wereld Handicap System (WHS).

  Voorbeeld
  2019: Bij een wedstrijd met handicapverrekening is de speler is ervoor verantwoordelijk zich ervan te verzekeren dat zijn of haar handicap correct is. Als een speler een scorekaart inlevert zonder de juiste handicap:
  -wordt de speler voor de wedstrijd met handicapverrekening gediskwalificeerd als de handicap op de scorekaart te hoog is en dit het aantal slagen dat hij of zij krijgt beïnvloedt, of als er geen handicap is vermeld;
  -telt de nettoscore met gebruik van de lage handicap, zonder straf, als de handicap op je scorekaart te laag is.
  2023: De Commissie is verantwoordelijk voor correcte handicaps en voor het berekenen van het aantal handicapslagen en het bepalen van de nettoscore van de speler.
  Regel 4.1a(2) - Gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens de ronde.
  Een speler mag na 2022 een beschadigde club vervangen, mits de club niet is beschadigd door misbruik en mits de speler bij de vervanging van de club geen onnodig oponthoud veroorzaakt.

  Voorbeeld
  2019: Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde niet vervangen (tenzij de speler niet zelf de beschadiging heeft veroorzaakt).
  2023: Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde vervangen, mits de beschadiging niet is veroorzaakt door misbruik van de club.
  Regel 6.3b(3) - Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole
  In het Regelboek 2023-2027 is de straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels in spel is gebracht, teruggebracht van de algemene straf tot 1 strafslag.
  Voorbeeld
  2019 Een speler markeert zijn bal (een Pinnacle Rush gemarkeerd met één zwarte stip) die op de green ligt, neemt deze op en vervangt deze door een andere bal (bijvoorbeeld een Titleist ProV1 met één zwarte stip of een andere Pinnacle Rush, eentje die gemarkeerd is met twee zwarte stippen). Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij 2 strafslagen. De speler moet de hole nu uitspelen met de vervangende bal. De speler had de originele bal (de Pinnacle Rush met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.1b en heeft de andere bal (de Titleist ProV1 of de Pinnacle Rush met twee zwarte stippen) in strijd met de regels in het spel gebracht.
  2023: Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij 1 strafslag. De speler moet de hole uitspelen met de vervangende bal. De speler had de originele bal (de Pinnacle Rush met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.1b.
  Regel 11.1b - Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon of invloed van buitenaf: plaats van waar de bal gespeeld moet worden
  In het Regelboek 2023-2027 is Regel 11.1b(2) veranderd. Als een bal die vanaf de green wordt gespeeld een insect, de speler of de club raakt die is gebruikt om de slag te doen, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.

  Toelichting
  2019: Als de bal na een slag op de green een dier, persoon of los obstakel op de green raakt, vervalt de slag en moet de bal opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek.
  2023: Als de bal na een slag op de green een insect, de speler zelf of de club waarmee de slag is gedaan raakt, moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt.

  Voorbeeld
  2019: Na een slag op de green raakt de bal een kever die op de green loopt. De slag telt niet en de bal moet opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek.
  2023: De slag telt en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt.
  Algemene wijzigingen - Recht naar achteren ontwijken
  De procedure voor het recht naar achteren ontwijken, een procedure die vaak wordt toegepast als een speler een hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart, is per 1 januari 2023 vereenvoudigd. De speler moet de bal op de lijn droppen. De plek op de lijn waar de gedropte bal het eerst de grond raakt, creëert een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt. Deze wijziging komt naar voren in aanpassingen van de regels 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b en 19.3 en in de definitie van dropzone.

  Toelichting
  2019: Bij het recht naar achteren ontwijken behoort een speler een referentiepunt te kiezen op de lijn. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte, niet dichter bij de hole.
  2023 (afbeelding hieronder): Bij het recht naar achteren ontwijken moet de speler de bal droppen op de lijn. Het punt waar de bal na het droppen het eerst de lijn raakt, is het referentiepunt. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte in alle richtingen, ook dichter bij de hole. In andere woorden: de bal moet tot rust komen binnen één clublengte van de plaats waar hij gedropt wordt.
  Regel 9.3 - Bal bewogen door natuurkrachten
  In het Regelboek 2023-2027 komt een nieuwe Uitzondering 2 bij Regel 9.3 die bepaalt dat een bal moet worden teruggeplaatst als hij naar een ander gebied van de baan beweegt nadat hij is gedropt, geplaatst of teruggeplaatst. Dit geldt ook als de bal buiten de baan tot stilstand komt.

  Voorbeeld
  Een speler ontwijkt een hindernis en dropt zijn of haar bal op de helling buiten de hindernis. Nadat de bal tot stilstand is gekomen binnen de dropzone, rolt deze als gevolg van de zwaartekracht terug de hindernis in.

  2019: Doordat de bal is bewogen door natuurkrachten, moet hij gespeeld worden zoals hij ligt (of de speler moet opnieuw de hindernis ontwijken met opnieuw bijtelling van 1 strafslag)
  2023: Doordat de bal is bewogen door natuurkrachten en naar een ander deel van de baan is gerold, moet hij worden teruggeplaatst. De speler krijgt geen straf.
  Regel 10.2b - Andere hulp
  In het Regelboek 2023-2027 is Regel 10.2b voor de duidelijkheid herschreven. In de regel zijn nu ook de belangrijkste principes van de Clarifications (Interpretaties) verwerkt die in april 2019 zijn uitgegeven ter ondersteuning van deze regel. Regel 10.2b(1) en (2) bepalen dat noch de caddie noch enig ander persoon een voorwerp mag neerleggen om de speler te helpen met de speellijn of andere informatie over richting (zoals wanneer de speler de vlaggenstok niet kan zien) – en de speler kan de straf niet ontlopen door het voorwerp te laten verwijderen voordat de slag wordt gedaan.
  Toelichting
  2019: Als de bal niet op de green ligt, mag de speler een voorwerp laten plaatsen om de speellijn aan te geven. Dat voorwerp moet worden verwijderd voordat de slag wordt gedaan.
  2023: Nergens op de baan mag de speler een voorwerp laten plaatsen om de speellijn aan te geven. De speler kan de straf (algemene straf) niet ontlopen door het voorwerp te (laten) verwijderen voordat de slag wordt gedaan.
  Regel 21.1c - Straffen bij stableford
  In de regels vanaf 1 januari 2023 geldt dat straffen met betrekking tot clubs, de starttijd en onnodig oponthoud voortaan op de hole worden toegepast, op dezelfde manier als bij standaard strokeplay. Deze wijziging wordt ook doorgevoerd in regel 21.3c (Straffen bij par/bogey).

  Toelichting
  2019: Spelen met meer dan 14 clubs, te laat starten en onnodig oponthoud worden bestraft door het totaal aantal punten van de ronde te verlagen met de strafpunten die van toepassing zijn.
  2023: Spelen met meer dan 14 clubs, te laat starten en onnodig oponthoud worden bestraft door het bijtellen van strafslagen op de betreffende hole.
  Voorbeeld
  Een speler start 2 minuten te laat bij een stableford-wedstrijd en scoort 1 punt op de eerste hole en totaal 34 punten voor de ronde.
  2019: De score van de speler wordt met 2 punten verlaagd. De score van de speler voor de ronde is 32 punten.
  2023: De speler krijgt 2 strafslagen op de eerste hole en scoort daar geen punten. De score van de speler voor de ronde is 33 punten.
  Regel 1.3c(4) - Toepassen van straffen bij meerdere regelovertredingen
  Na 2022 maakt het bepalen of overtredingen gerelateerd of niet gerelateerd zijn geen deel meer uit van de toepassing ervan, wat betekent dat er minder gevallen zullen zijn waarin meerdere straffen van toepassing zijn.

  Toelichting
  2019: Als een speler meerdere regels overtreedt of een enkele regel meerdere keren overtreedt voordat sprake is van een tussenkomende gebeurtenis en als de overtredingen het gevolg zijn van afzonderlijke en niet gerelateerde handelingen, dan krijgt de speler apart straf voor elke overtreding.
  2023: Als een speler meerdere regels overtreedt of een enkele regel meerdere keren overtreedt voordat sprake is van een tussenkomende gebeurtenis, krijgt de speler slechts één straf. Als de regelovertredingen verschillend bestraft worden, krijgt de speler de hogere straf.

  Voorbeeld

  2019 In een strokeplay-wedstrijd raakt een speler het zand in een bunker bij het maken van een oefenswing en breekt hij een tak af die de ruimte van zijn voorgenomen swing belemmert. De speler krijgt in totaal 4 strafslagen: 2 strafslagen voor het aanraken van het zand in de bunker en 2 strafslagen voor het verbeteren van de ruimte voor zijn voorgenomen swing.
  2023: De speler krijgt in totaal 2 strafslagen.
  Algemene wijzigingen - Hoe te handelen wanneer een slag opnieuw moet worden gedaan
  In het Regelboek 2023-2027 zijn verschillende regels die de uitdrukking "de slag telt niet" gebruikten (zoals regel 11.1b) gewijzigd. Het niet opnieuw spelen van een slag wanneer dat is vereist, heeft niet langer de straf van diskwalificatie tot gevolg, alhoewel het nog altijd een overtreding van de betreffende regel is.

  Toelichting
  Wanneer een slag vervalt en opnieuw moet worden gespeeld, maar de speler nalaat dit te doen is de kans groot dat de bal niet alleen van een verkeerde plaats wordt gespeeld, maar dat die plaats ook een significant voordeel geeft.
  2019: Het niet opnieuw spelen van de slag maar de bal spelen zoals hij ligt, is spelen van een verkeerde plaats. De speler krijgt de algemene straf en wordt bij strokeplay als de verkeerde plaats een significant voordeel oplevert gediskwalificeerd.
  2023: Het niet opnieuw spelen van de slag maar de bal spelen zoals hij ligt, is niet het spelen van een verkeerde plaats. De vorige slag (die moest vervallen) telt wel en de speler krijgt daarnaast de algemene straf.

  Voorbeeld
  In een strokeplay wedstrijd, speelt een speler een slag die vervalt niet opnieuw maar speelt de bal van de plaats waar deze tot stilstand is gekomen.
  2019: De vorige slag telt niet, maar de speler krijgt 2 strafslagen voor het spelen van de verkeerde plaats. De speler wordt gediskwalificeerd als hij significant voordeel heeft gehad door het spelen van die verkeerde plaats.
  2023: De vorige slag telt wel en de speler krijgt 2 strafslagen.
  Bekijk ook het Engelstalige document van de R&A 'Chart of Main Rules Changes (2023)'.
  De belangrijkste nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 op een rij
  Allereerst de 25 belangrijkste nieuwe regels. Elders worden de belangrijkste regelwijzigingen toegelicht.
  1. Droppen vanaf kniehoogte (niet van schouderhoogte).
  2. De dropzone mag je meten met de langste club in je tas (maar het mag niet je putter zijn).
  3. Je moet droppen in de dropzone (de bal moet landen in de zone) en je moet spelen vanuit de dropzone.
  4. Als je in een rechte lijn naar achteren dropt, mag je de bal niet dichter bij de hole droppen dan het referentiepunt (markeer altijd het referentiepunt).
  5. Tijd om te zoeken is maximaal 3 minuten (niet 5 minuten).
  6. Als je per ongeluk je bal beweegt bij het zoeken, plaats de bal dan terug zonder strafslag.
  7. Er is geen straf bij een double hit, als je de bal per ongeluk twee of meer keer raakt telt het als één slag.
  8. Er is geen straf als je bal per ongeluk jou of je equipment raakt.
  9. Er is geen straf als je bal bij een putt vanaf de green de vlaggenstok raakt.
  10. Schade op de greens van spikemarks, schoenen of dieren mag gerepareerd worden.
  11. Als je de bal op de green per ongeluk beweegt, plaats de bal dan zonder straf terug.
  12. Als de bal op de green gemarkeerd, opgetild en teruggeplaatst is en dan door de wind beweegt, plaats de bal zonder straf terug op de oorspronkelijke plaats.
  13. 'Hindernissen' ('penalty areas') is de nieuwe term voor waterhindernissen; je mag daarin zonder straf losse natuurlijke voorwerpen (zoals een takje) weghalen, je club grounden en oefenswings maken - net als op de fairway of in de rough.
  14. Je mag een hindernis ontwijken (droppen met straf) als je minstens 95 procent zeker bent dat de bal in de hindernis is.
  1. Er zijn drie opties om een hindernis te ontwijken met één strafslag: slag en afstand (terug naar de plaats van de vorige slag); in een rechte lijn naar achteren of zijwaarts ontwijken. Bij het zijwaarts ontwijken van een rode hindernis mag men niet meer aan de ‘overkant’ droppen.
  2. Je mag in bunkers losse natuurlijke voorwerpen zoals een takje weghalen.
     Je mag in bunkers niet het zand vlak voor of achter je bal aanraken, ook niet in de backswing van je slag of bij een oefenswing.
  1. Je mag in bunkers niet het zand testen.
  2. Je mag zonder straf droppen als je bal ingebed is op de fairway of in de rough.
  3. Bij een onspeelbare bal in een bunker is er een extra optie: de bal onspeelbaar verklaren en de bal met twee strafslagen droppen buiten de bunker in een rechte lijn naar achteren.
  4. Je caddie of partner (in een foursome, greensome of fourball) mag niet recht achter je staan als je je stand inneemt.
  5. Ready Golf wordt aangemoedigd; Het wordt aanbevolen dat je over het voorbereiden en uitvoeren van een slag niet langer doet dan 40 seconden (in het algemeen kan nog sneller gespeeld worden).
  6. Er is geen straf voor het aanraken van de green.
  7. Er is geen 'meldingsplicht' als je een bal wil identificeren of wil bekijken of hij beschadigd is, maar de bal moet wel worden gemarkeerd.
  8. Banen kunnen een local rule laten gelden die toestaat dat je een bal dropt, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt.
  9. Banen kunnen een local rule laten gelden die toestaat dat je een bal dropt, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt
  Terug naar de inhoud